Claudette Sundin Pedagogisk Omsorg

Vår verksamhet är en plats där barnen ska få möjlighet till lek och lustfyllt lärande. Varje barn i verksamheten ska känna sig tryggt och ha en god självkänsla.

Den pedagogiska verksamheten byggs på demokratiska principer där det erbjuds en uppmuntrande miljö som understödjer barnens utveckling, lärande och nyfikenhet.

Vardagen grundas på en strukturerad planering av aktiviteter och rutiner som styrs av läroplanen och barnens behov samt perspektiv.
Verksamheten bedrivs i lugn hemmiljö där barnen känner sig sedda. I närområdet finns skog och parker för en aktivare och friskare barngrupp.

Hur vi arbetar

  • Vi strävar efter att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens föräldrar.
  • Verksamheten firar de svenska högtiderna och vi arbetar medvetna för att alla barn ska få möjlighet att känna till olika kulturer och språk. 
  • Vi är 4 pedagoger som bedriver egna verksamheter dock sammarbetar vi vardagligen med varandra.
  • Vi talar svenska, spanska, portugisiska och engelska.
  •  Barnen träffas i större och mindre grupper för pedagogiska aktiviteter och lek både inom- och utomhus. 
  • Tystnadsplikt och Personuppgiftslagen  följs enligt lagen.

 
Den pedagogiska vardagen

Genom bl.a. rim och ramsor, sagoläsning, teater, spel och inriktade lek, stimulerar vi barnens språkutveckling. Barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet för modersmålsundervisning, enligt föräldrars önskemål.
Barnen har tillgång till material som väcker intresse för läsning,form, konstruktion och teknik.

Utevistelse

Vi, pedagoger i Norra Sköndal, har som mål att barnen ska bl.a. trivas utomhus och därmed utveckla sina insikter om natur och miljö. Vi strävar efter att ge barnen den ekologiska aspekten om livscirkeln och introducera skosystemets grund i barnens nivå. 
 Verksamheterna bedrivs i närområdets skog och parker för en aktivare och friskare barngrupp. Vi gör flera utflykter under terminen.

Mål

 " Varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda samt få uppleva sitt eget värde" Lpfö 98 rev 2010. De pedagogiska målen baseras utifrån Lpfö 98.